Algemene voorstelling van de GEINTEGREERDE PROEF

Het begrip "geïntegreerd" verwijst hierbij naar het vakoverschrijdende karakter van de proef. Het resultaat van deze proef kan doorslaggevend zijn voor het al dan niet slagen op het einde van het schooljaar.

Dit schooljaar gaat de GiP voor 6 Handel & 6 VK over het opstarten van een mini-onderneming. De opdrachten hiervoor krijgt hij/zij van de vakleerkrachten en de resultaten van die verschillende opdrachten moet hij/zij tot een eindrapport verwerken. Het verloop van de voorbereiding en de uitvoering van de GiP, legt hij/zij vast in een LOGBOEK.

Op het einde van het schooljaar vormt de presentatie van het dossier voor een jury van leerkrachten en externe juryleden uit het bedrijfsleven, het sluitstuk van de GiP.

Belangrijk om weten is dat de procesevaluatie minstens even belangrijk is als de productevaluatie: de GiP is immers geen momentopname op het einde van het schooljaar, maar een jaarproject. In die zin worden de vorderingen in de loop van het schooljaar op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.

De leerling kan rekenen op de hulp van een MENTOR, d.w.z. een leerkracht bij wie hij/zij terecht kan voor praktische problemen inzake de GiP.

De GiP biedt de leerling heel wat kansen om zichzelf te ontplooien: hij/zij komt in contact met het bedrijfsleven, wordt uitgedaagd tot creatief probleemoplossend denken, kan eigen leerproces sturen, leert mondeling en schriftelijk rapporteren en kan eindwerk toelichten en verdedigen.