Gelijke onderwijskansenbeleid (GOK) in KA Asse

Op 1 september 2008 startte in het KA de eerste GOK-cyclus. Dit wil zeggen dat onze school voor de eerst keer extra uren (middelen) kreeg van het departement Onderwijs, geleid door de toenmalige minister Frank Vandenbroucke, om een beleid van gelijke onderwijskansen te voeren.

Doelstellingen gelijke onderwijskansenbeleid (GOK-decreet 28 juni 2002)

 • Garanderen van maximale ontwikkelingskansen voor elke leerling, zowel van de sterke als van de zwakkere autochtone en allochtone leerling;
 • Beperken van een ongekwalificeerde uitstroom (‘een diploma voor iedereen’);
 • Verstevigen van het recht op inschrijving in de school naar keuze;
 • Nastreven van diversiteit;
 • Vermijden van uitsluiting, segregatie en discriminatie;
 • Bevorderen van sociale cohesie.

Vanuit de bevraging van de leerkrachten begin schooljaar 2008-2009 werd een beginsituatieanalyse van de school gemaakt, doelstellingen geformuleerd en actieplannen opgesteld om deze doelstellingen te realiseren.

In de loop van het schooljaar 2009-2010 werden de ondernomen actieplannen door de leerkrachten kwalitatief en kwantitatief geëvalueerd en werden verbeterpunten aangegeven.

Binnen het schoolteam werd ervoor gekozen om in de schooljaren 2008-2009, 2009-2010 en 2010-2011 te werken aan 2 Gok-thema’s:
 1. preventie en remediëring van leerstoornissen en ontwikkelingsproblemen
 2. taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid

Preventie en remediëring van leerstoornissen en ontwikkelings-problemen die het leren van leerlingen belemmeren:

 • dyslexie/dysorthografie
 • ADHD
 • ADD
 • faalangst
 • dyscalculie
 • autisme
 • andere
Belangrijke factoren in de preventie en remediëring zijn:
 • Een gedifferentieerd beeld verwerven van de leerlingenpopulatie/klasgroep om tijdig zicht te hebben op leerlingen die in de klas en de school dreigen uit de boot te vallen
 • De vraag stellen of bepaalde leerproblemen en tekorten niet door een verandering in de algemene aanpak kunnen verholpen of voorkomen worden.

Voor de leerlingen met een attest dyslexie, ADHD, ADD, dyscalculie en voor de leerlingen met faalangst symptomen worden dit schooljaar handelings- of begeleidingsplannen opgesteld om de problemen die voortvloeien uit de leerstoornis die het leren van de leerlingen belemmert (lees: ongelijke startkansen), zoveel mogelijk te voorkomen en te remediëren, met het oog op deze leerlingen maximale kansen (lees: gelijke kansen) op schoolsucces te garanderen. Vervolgens worden contracten opgesteld die de samenwerking tussen de betrokken leerling, zijn ouders, het CLB en de school vastleggen.

Taalvaardigheidsonderwijs en taalbeleid

Belangrijke factoren in de ontwikkeling van schooltaalvaardigheid en een brede maatschappelijke taalvaardigheid zijn:
 • Een veilig klasklimaat
 • Functionele en relevante activiteiten, waarbij leerlingen al doende taal verwerven
 • Mogelijkheden om in interactie te gaan met medeleerlingen en leerkracht

Tijdens het schooljaar 2009-2010 namen een beperkt aantal leerkrachten met een lesopdracht in 3TSO deel aan het project G-kracht (4 coachings per schooljaar) van het Centrum voor Taal en Onderwijs (CITO) van de Universiteit Leuven (vroegere Steunpunt GOK). G-kracht is een project voor de bevordering van de functionele geletterdheid van deze doegroep leerlingen.

Doelstellingen G-kracht:

 • Op het niveau van de leerlingen:
  De leerlingen geletterder maken. Geletterdheid is veel meer dan lezen en schrijven. Geletterdheid is de vaardigheid om informatie te verwerken uit teksten, documenten en cijfergegevens, en om gebruik te maken van computers en multimedia. In een kennismaatschappij als Vlaanderen is geletterdheid een onmisbare vaardigheid.
 • Op het niveau van de leerkrachten:
  De leerkrachten tijdens de coachings competenter maken in het ontwikkelen van de functionele geletterdheid van de leerlingen in de klas. Ze leren de 5 regels toepassen van een krachtige G-omgeving:
  • Veel lees- en schrijftaken scheppen, ontwerpen van functionele ICT-opdrachten
  • De leerlingen een motief geven om te lezen en te schrijven
  • Gepaste hulpmiddelen geven: illustraties, tabellen, schrijfkaders,...
  • De leerlingen samen aan het werk zetten: coöperatief leren, peerevaluatie
  • Ondersteuning geven voor, tijdens en na de lees/schrijfopdracht via directe feedback op het leerproces
 • Op niveau van de school:
  Het oorspronkelijke team G-kracht leerkrachten wordt in het schooljaar 2010-2011 verruimd met leerkrachten van andere vakken dan de oorspronkelijke. De school ontwikkelt hierdoor een visie over functionele geletterdheid die geleidelijk wordt gedragen door het hele schoolteam.

Evaluatie van het project: Vergelijking van de toetsresultaten ‘geletterdheid’ van de leerlingen 3TSO begin schooljaar 2009-2010 met de toetsresultaten van dezelfde doelgroep leerlingen 4TSO in het begin van het schooljaar 2010-2011. Verdere opvolging, tussentijdse evaluatie en eindevaluatie van de doelgroep einde begeleidingstraject.

Elke dinsdag en donderdag kunnen de leerlingen (in het bijzonder de leerlingen die het Nederlands niet als thuistaal hebben), op vraag, gratis extra lessen taalsteun volgen tijdens de middagpauze van 13 u tot 13.45 u in het ICT-lokaal. Deze lessen hebben als doel de spel- en schrijfvaardigheid, de kennis van de schooltaalwoorden en de brede maatschappelijke kennis van het Nederlands te verhogen. Deze lessen worden gegeven na de krokusvakantie door de GOK-coördinator.