Onderzoekscompetenties

Wat?

In de specifieke eindtermen voor de verschillende polen in het ASO komt er telkens een onderdeel onderzoekscompetentie voor. Het onderdeel onderzoekscompetentie wordt geconcretiseerd in drie specifieke eindtermen (SET):

 • oriënteren op een onderzoeksprobleem door gericht informatie te verzamelen, te ordenen en te bewerken;
 • onderzoeksopdracht voorbereiden, uitvoeren en evalueren;
 • onderzoeksresultaten en conclusies rapporteren en confronteren met andere standpunten.

Deze drie SET kunnen vertaald worden naar een aantal onderzoeksvaardigheden die samen een onderzoekscyclus uitmaken.

Waarom?

Het ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden sluit aan bij het PPGO, waarbij we "streven naar de totale ontwikkeling van de persoon: kennisverwerving, vaardigheidsontwikkeling, attitudevorming met bijzondere aandacht voor een kritische en creatieve ingesteldheid ten aanzien van mens, natuur en samenleving".

Het nastreven van onderzoeksvaardigheden sluit aan bij de noodzaak om leerlingen efficiënt en effectief te leren omgaan met de veelheid aan informatie. Meer en meer is men genoodzaakt om die informatie te kunnen omzetten van beschikbare naar bruikbare kennis.

Het werken aan onderzoeksvaardigheden ontwikkelt het probleemoplossend vermogen van leerlingen.

Het werken aan onderzoeksvaardigheden is een aanzet tot een wetenschappelijke attitude, nodig voor het vervolgonderwijs.

Naast een kennismaking met elementaire onderzoeksvaardigheden van een bepaald wetenschapsdomein dient maximale transfer van deze vaardigheden naar andere contexten nagestreefd te worden.

OC Engels, III.2ECMt
Tonen
 • de leerlingen lezen 1 authentiek Engelstalig literair werk uit de laat-19de of 20ste eeuw
 • zij stellen onderzoeksvragen op i.v.m. auteur, inhoud, type roman en vooral artistieke stroming
 • daarnaast kiezen ze een werk uit de beeldende kunsten (meestal een schilderij of beeldhouwerk), behorend tot dezelfde periode en dezelfde stroming; ze verrichten eenzelfde soort onderzoek als voor het literaire werk
 • de laatste reeks onderzoeksvragen heeft betrekking op een vergelijking tussen beide werken: welke verschillen/overeenkomsten inzake de stroming stellen ze vast, tot welk type expressie leent zich vooral de ene kunsttak, tot welke de andere?
 • naast de schriftelijke uitvoering wordt ook een mondelinge verdediging met ondersteuning van powerpoint verwacht
OC Latijn
Tonen

Dit jaar werken 3 leerlingen aan een onderzoeksopdracht voor Latijn.

Het betreft:

 • Oettie De Vriese gaat het hebben over toneel in het oude Rome;
 • Tine De Coster bespreekt de waterbevoorrading van Rome;
 • Pieter Verbeirens gaat de "leugens" in Caesars De bello Gallico proberen bloot te leggen.
OC 3de graad Humane Wetenschappen
Tonen
In de derde graad ASO wordt verwacht dat je voldoet aan de specifieke eindtermen onderzoekscompetentie: je bent competent om zelfstandig een onderzoek uit te voeren.
Voor Humane Wetenschappen betekent dit dat de leerling in het vijfde jaar een onderzoeksopdracht uitvoert voor gedragswetenschappen en in het zesde jaar voor cultuurwetenschappen. De leerling kan zelf kiezen over welk onderwerp het onderzoeksrapport zal handelen (zolang het onderwerp aansluit bij de studierichting humane wetenschappen en goedgekeurd wordt door de begeleidende leerkracht). Men kan ook bij de leerkracht terecht voor suggesties van onderzoeksopdrachten.