PROFIELSCHETS 3 ASO

Algemeen

 • Bereidheid tot en besef van de noodzaak systematisch bij te leren, dwz zich leerinhouden actief en voldoende eigen te maken en te onderhouden om er over de leerjaren heen op verder te kunnen bouwen (Dit volgehouden proces primeert op het kortstondig memoriseren van losse gegevens met als enige bedoeling er net voldoende van te reproduceren om net voldoende te scoren.)
 • Bereidheid tot en besef van de noodzaak hiertoe zowel in de klas als thuis ook zelfstandig werk te leveren (Inzet en doorzettingsvermogen zijn op zich waardevol!)
 • Op vraag eveneens zelfstandig bijkomende informatie, voorbeelden, alternatieven ... opzoeken in verschillende media, met erkenning van de suprematie van feiten en wetenschappelijke kennis boven vooroordelen en populaire misvattingen, pseudowetenschap, drogredeneringen, Youtube-hysterie, populisme en demagogie.
 • Materiaal selecteren in functie van de probleemstelling en waar nodig persoonlijk verwerken.
 • In functie van complexere opdrachten deeltaken realistisch plannen en zich aan afspraken terzake houden.
 • Bereid zijn actief deel te nemen aan groepsopdrachten, met respect voor de inbreng van elk groepslid.
 • Bereid zijn te allen tijde zijn mening te herzien in het licht van nieuwe kennis, feiten, ontmoetingen...
 • Werken aan eerlijke zelf- en peerevaluatie.
 • Bereidheid tot en besef van de noodzaak zorgvuldig en correct te formuleren, met gebruik van aangepaste taalregisters en middels het toepassen van het adequate (vak)jargon.

Talen

 • Werken aan luister- en spreekbereidheid, spreekdurf en zelfvertrouwen, zowel in moedertaal als vreemde talen.
 • Verworven woordenschat creatief toepassen in nieuwe contexten en in het eigen taalgebruik.
 • Werken aan de algehele kwaliteit van het eigen taalgebruik, zowel mondeling als schriftelijk, met oog voor uitspraak en spelling, juiste woordkeuze en taalregisters.
 • Bereid zijn multiculturele contacten aan te gaan.

Exacte vakken

 • Algehele stiptheid en nauwkeurigheid aan de dag leggen, ook m.b.t. het bijhebben van materiaal, rekenmachine e.d.
 • Verbanden leren zien tussen verschillende wetenschappelijke deelvakken, verworven kennis uit een deelgebied vakoverschrijdend kunnen toepassen.

Economie

 • Minimale interesse opbrengen voor de economische actualiteit, bereid zijn zich stapsgewijs verder te verdiepen in de samenhang tussen actualiteit en theoretische leerinhouden.
 • Besef ontwikkelen van het belang van (historische) context en maatschappelijke evoluties, om economische besluitvormingsmechanismen en hun gevolgen te kunnen duiden.