SITUERING VAN DE LEERLINGENSTAGE

De leerlingenstage is een onderdeel van de opleiding waarbij de leerling een bepaalde leertijd doorbrengt in een onderneming. Deze stage is voorzien in het leerplan en omvat bijgevolg de leertijd die de leerling in een onderneming moet doorbrengen om zijn opleiding in de gekozen specialiteit te vervolmaken.

De stage heeft hoofdzakelijk tot doel de opleiding van de leerling zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften en de realiteit van de administratief bediende/verkoper. Binnen de school kunnen immers niet alle technieken worden gerealiseerd.

Anderzijds hebben de bedrijven nood aan goed opgeleide en gekwalificeerde werknemers. Bij de aanwerving geven zij de voorkeur aan kandidaten die zo vlug mogelijk in het productieproces kunnen worden ingeschakeld. Een schoolse stage heeft voor hen een belangrijk economisch nut. Het is dus ook in hun belang om met de onderwijswereld samen te werken voor het organiseren van leerlingenstages.

Uiteraard is zo een stage ook voor de leerling voordelig, niet alleen omdat hem de mogelijkheid wordt geboden zich beroepstechnisch te vervolmaken, doch ook om zich vertrouwd te maken met het bedrijfsleven.

De stage mag door de onderneming echter niet misbruikt worden om gedurende een bepaalde periode goedkope werkkrachten te hebben zonder zich veel te bekommeren om hun opleiding. De school moet dus voortdurend toezicht houden op de activiteiten van de leerling tijdens de stage.

Voorkomen is beter dan genezen. De samenwerking school-bedrijf moet zo precies mogelijk geregeld worden, inzonderheid de belangrijkste punten als daar zijn de verantwoordelijkheden, de aard en de vorm van de stage, de kwaliteit van de opleiding.

De begeleiding en de evaluatie van de stage mogen hierbij niet over het hoofd worden gezien.

Om een en ander duidelijk te stellen is een convenant tussen de school en de onderneming aangewezen. Het moet de door overleg afgesproken acties omvatten, evenals de wederzijdse rechten en plichten. In juridische termen gaat het om de toepassing van een stagereglement en de stageovereenkomst.