Visie

Wij streven ernaar op een leerlinggerichte manier de minimumeisen (ook de voet en vood) volgens het leerplan te behalen, met mogelijke differentiatie (eventueel hogere eisen naargelang het klasniveau en in het ideale geval - waarnaar gestreefd wordt - ook naargelang het individuele leerlingniveau)


Het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO)

Het PPGO is een project met pluralistische grondslag, dat beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, inzonderheid de rechten van het kind en dat ieder individu de kansen biedt op optimale ontwikkeling ongeacht geslacht, levensbeschouwing, sociale status en financiële mogelijkheden.

In het kort dan toch nog even herhalen wat de 7 pijlers van het PPGO inhouden:
PPGO draagt bij tot de vorming van vrije mensen, die

  • fundamenteel vertrouwen hebben in zichzelf
  • een open geest hebben, zonder vooroordelen met respect voor ieders mening
  • mondig zijn
  • intellectueel nieuwsgierig blijven met bereidheid tot levenslang leren
  • getuigen van emotionele, esthetische en ethische bewogenheid
  • een open oog hebben voor de maatschappelijke werkelijkheid en de maatschappelijke ongelijkheden
  • de gelijkwaardigheid van man en vrouw nastreven